ALGEMENE LEVERINGS-, UITVOERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Donkers Veldhoven V.O.F. ingeschreven bij K.v.K. Eindhoven onder nummer 75839911. Laatst gewijzigd per 01-01-2019.

1. DEFINITIES

1.1  Opdrachtnemer: Donkers Veldhoven gevestigd aan Het Struweel 21 in Veldhoven, gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden. 
1.2  Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Donkers Veldhoven een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie Donkers Veldhoven onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze, de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) van Donkers Veldhoven. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt altijd gesproken van opdrachtgever, ook waar het een koper van een product van Donkers Veldhoven (opdrachtnemer) betreft. 
1.3  Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 
1.4  Werkzaamheden: alle werkzaamheden die tot het onderwerp zijn van de overeenkomst. 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1  Deze algemene leveringsvoorwaarden, verder ‘voorwaarden’ genoemd, zijn van toepassing op alle aan Donkers Veldhoven verstrekte opdrachten en/of overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van boor- en/of zaag- en/of sloopwerkzaamheden en de hiervoor bijkomende noodzakelijke mechanische graafwerkzaamheden door Donkers Veldhoven. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeen gekomen te worden. 
2.2  Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van Donkers Veldhoven op de overeenkomst van toepassing zullen zijn. 

3. OFFERTES, AANBIEDINGEN

3.1  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft Donkers Veldhoven het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. 
3.2  De offerte kan vergezeld zijn van een exemplaar van onze leveringsvoorwaarden en/of kunt u deze lezen en uitprinten via de website www.donkersveldhoven.nl/av. 
3.3  De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever, van zowel de overeenkomst als de algemene voorwaarden, doormiddel van fax- of mailopdracht. 
3.4  Zonder dat één der partijen van de verplichtingen genoemd onder 3.1 door het volgende is ontslagen, komen de overeenkomsten eveneens tot stand wanneer Donkers Veldhoven de ontvangen opdrachtbevestiging accepteert, of op andere wijze te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden. 
3.5  Aanbiedingen en offertes van Donkers Veldhoven met alle daarbij aangeboden bescheiden, zijn en blijven het eigendom van Donkers Veldhoven en mogen zonder toestemming van Donkers Veldhoven niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt. 
3.6  Hijs, steiger- klimmaterialen, stortkokers en/of containers worden niet in onze prijzen meegenomen tenzij het tegendeel blijkt uit onze schriftelijke offerte. 
3.7  Aanvullende werkzaamheden, waaronder begrepen afplakken/opruimen, water afzuigen en wacht- en verleturen, worden doorberekend tegen het alsdan geldende uurtarief. 
3.8  Artikel 3.6 is eveneens van toepassing bij het opruimen/afvoeren van boor- en sleufafval in kruipruimtes en kelders. 

4. PRIJZEN

Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van Donkers Veldhoven zijn dagprijzen, exclusief BTW en/of andere toepasselijke heffingen en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij Donkers Veldhoven geldende arbeidstijden. Het factuurbedrag zal te allen tijde minimaal €110,- bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Reisvergoeding: buiten een straal van 25 km gerekend vanuit vestigingsadres Donkers Veldhoven te Veldhoven wordt een km vergoeding in rekening gebracht van €0,30 per gereden km. Reisvergoeding van €30,- per uur / per man of volgens contract afspraken. Genoemde prijzen worden jaarlijks aangepast 

5. OMVANG VAN HET WERK

5.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen tot de verplichtingen van opdrachtgever:
a. de kosten van verwerking van afkomende materialen,
b. het voor het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden aftekenen van de plaatsen waar de boor- en/of zaagwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
c. voor zover het werk dit vereist, de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère, of zoveel meer als nodig is, en een wateraansluiting en wel binnen 25 meter afstand van het uit te voeren werk. Hiervan moeten wij kosteloos gebruik kunnen maken.
d. aanwezigheid van een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling
e. voldoende werkruimte voor de boor- en/of zaagwerkzaamheden,
f. vergoeding van de kosten voor eventueel benodigde werk en parkeervergunningen.
g. de werkplek dient bij de aanvang schoon opgeleverd te worden en vrij te zijn van bouwafval en andere materialen.
h. het op dezelfde dag controleren van de uitgevoerde werkzaamheden, bij niet nakoming hiervan wordt het eventuele terugloopwerk berekend overeenkomstig het gestelde in artikel 3.6 en 4.
i. zelf zorg te dragen voor bouwkundige tekeningen, constructieberekening, aangeven maatvoeringen en een eigen algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid hiervoor wordt door Donkers Veldhoven pertinent afgewezen. 
5.2  Bij een geschil over de naleving van het bovenstaande, is de mening van Donkers Veldhoven als uitvoerende altijd doorslaggevend. 

6. MEER- EN MINDERWERK

6.1  Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Donkers Veldhoven behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten. 
6.2  Bij werkzaamheden uit te voeren bij bewapening zwaarder dan Ø 16 mm of een opeenhoping van metalen of andere (isolatie/houten)materialen in het te bewerken vlak, mogen door Donkers Sloopwerken & Betonboringen extra kosten in rekening worden gebracht welke kunnen bestaan uit een percentage van de overeengekomen prijs, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer. Vorenstaande extra kosten zullen tijdens de uitvoering van de opdracht worden bepaald in overleg met een vertegenwoordigingsbevoegd persoon. 
6.3  Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van bewapening in de lengterichting van de geboorde gaten zullen de extra kosten in rekening worden gebracht op basis van de normale urenprijs. 
6.4  Indien de stroom- en wateraansluitingen zich niet binnen een afstand van 25 meter van de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bevinden, zal Donkers Veldhoven gebruik maken van een aggregaat dan wel watertank waarvan de (huur)kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien, om welke reden dan ook, geen gebruik gemaakt kan worden van een aggregaat of watertank, dan worden de extra besteedde uren die nodig zijn geweest om stroom en water te verkrijgen aan opdrachtgever op basis van de normale uurprijs in rekening gebracht. 
6.5  De kosten, van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot parkeerkosten, vergunningaanvragen en dergelijke, die redelijkerwijs gemaakt zijn om de werkplek te (kunnen) bereiken worden doorberekend aan de opdrachtgever. 

7. TERMIJN VAN UITVOERING

Opgegeven uitvoeringstermijnen zullen nimmer beschouwd kunnen worden als fatale termijnen maar gelden als streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

8. OPLEVERING

Oplevering houdt voor Donkers Veldhoven in dat de ruimte waarin de werkzaamheden verricht zijn, schop- en/of bezemschoon opgeleverd worden met uitzondering van afvallen zwaarder dan 25 kg. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het werk wordt geacht correct te zijn opgeleverd indien de werkbon voor akkoord getekend is door de opdrachtgever of een vertegenwoordigingsbevoegd persoon. 

9. BETALING

9.1  Betaling aan Donkers Veldhoven dient te geschieden, zonder beroep op compensatie of korting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen. 
9.2  Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. En over de betaling kan Donkers Veldhoven rente in rekening brengen tot de ontvangst van het verschuldigde bedrag. 
9.3  Indien opdrachtgever van mening is dat Donkers Veldhoven aansprakelijk is voor een aangebrachte schade dient dit binnen 24 uur schriftelijk aan Donkers Veldhoven te worden gemeld. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt aangenomen dat opdrachtgever afstand heeft gedaan van zijn (vermeende) rechten. 
9.4  Bezwaren inzake een factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Donkers Veldhoven te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt aangenomen dat opdrachtgever afstand heeft gedaan van zijn (vermeende) rechten van welke vorm dan ook. Het indienen van een bezwaar schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
9.5  In geval opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, strafrechtelijk wordt vervolgd, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of op enige andere manier zijn beschikkingsbevoegdheid verliest;
c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag geheel of gedeeltelijk binnen de gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Donkers Veldhoven door het enkel plaatsvinden van één van bovenstaande omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, dan wel al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van enigerlei overeenkomst en/of verleende dienst aan Donkers Veldhoven verschuldigd is, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. 
9.6  Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is – ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst – heeft Donkers Veldhoven tevens het recht de uitvoering van elk door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden binnen een door Donkers Veldhoven vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is Donkers Veldhoven gerechtigd alle opdrachten van de opdrachtgever te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding zoals bepaald bij “annuleringen” in artikel 10. 
9.7  Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door Donkers Veldhoven te allen tijde weer worden ingetrokken. 
9.8  Een betaling wordt als ontvangen beschouwd, zodra het te ontvangen bedrag is bijgeschreven op één van de bank- of girorekeningen van Donkers Veldhoven of door Donkers Veldhoven gemachtigde derden, of, bij betaling in contanten, tegen overlegging van een door Donkers Veldhoven afgegeven kwitantie. De door de bank of giro aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag. 
9.9  Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
9.10 Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde factuurbedrag en bedragen minimaal €450,-. 

10. ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order reeds gemaakte kosten, welke hierbij worden begroot op minimaal 50% van de aanneemsom, aan Donkers Veldhoven te vergoeden. Deze kosten bestaan verder in ieder geval uit de voor de uitvoering van deze opdracht speciaal bestelde materialen en halffabricaten. 

11. OVERMACHT

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Donkers Veldhoven niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, overheidsmaatregelen, blokkades, stagnatie en bedrijfsstoringen bij Donkers Veldhoven c.q. bij leveranciers van Donkers Veldhoven. 
11.2 Indien naar het oordeel van Donkers Veldhoven de overmacht situatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft Donkers Veldhoven het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van Donkers Veldhoven de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten/gevolgen. Donkers Veldhoven is gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken. 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Donkers Veldhoven is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is nadat de opdrachtgever de door Donkers Veldhoven vervaardigde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, respectievelijk in gebruik heeft genomen.
12.2 Donkers Veldhoven is evenmin aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. 
12.3 Donkers Veldhoven is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke vorm dan ook die optreedt of naderhand zal optreden bij boor-, zaag-, graaf-, montage en/of sloopwerkzaamheden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen zowel bouwkundige als constructieve maatregelen, ter voorkoming van instorting dan wel alle voorkomende schades die hier uit kunnen voorvloeien. Evenmin is Donkers Veldhoven aansprakelijk voor het optreden van verzwakkingen, verzakkingen van constructies of anderszins ontstane schade. De opdrachtgever vrijwaart Donkers Veldhoven voor aanspraken van derden in dit verband en is tevens gehouden Donkers Veldhoven schadeloos te stellen voor de extra kosten welke voor de laatste uit zodanige belemmeringen mochten voortvloeien.
12.4 Donkers Veldhoven is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, die optreedt bij het boren en/of zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en alle andere zich in het beton of overige te bewerken objecten bevinden. Donkers Veldhoven is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het boren, -zagen en slopen van in het te bewerken materiaal aanwezige leidingen, buizen, pijpen, wapening en andere aan het oog onttrokken obstakels, waarvan het bestaan, de exacte ligging en loop, alsmede eventueel aanwezige bijzondere risico’s, zoals een slechte staat van onderhoud, niet tijdig en schriftelijk voor het aanvaarden van de opdracht zijn medegedeeld, noch voor belemmering van de normale uitvoering van de werkzaamheden door zodanige obstakels. Donkers Veldhoven is evenmin aansprakelijk voor het vrijkomen van gas, (koel)water of andere vloeistoffen. De opdrachtgever vrijwaart Donkers Veldhoven voor aanspraken van derden in dit verband en is tevens gehouden Donkers Veldhoven schadeloos te stellen voor de extra kosten welke voor de laatste uit zodanige belemmeringen mochten voortvloeien. 
12.5 Donkers Veldhoven neemt bij boor- en/of zaag- en/of sloopwerkzaamheden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van bevuiling en/of beschadiging door gas, water of andere vloeistoffen in en/of op de werklocatie en/of andere (aangrenzende) ruimtes en locaties. De opdrachtgever dient Donkers Veldhoven altijd schriftelijk van tevoren op de hoogte te stellen van de eventuele aanwezige (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien Donkers Veldhoven hier zelf niet naar informeert. Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie dan wel andere onvoorziene omstandigheden toch (water-)schade ontstaat kan Donkers Veldhoven hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
12.6 Opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor alle schade, ontstaan door het gebruik van Donkers Veldhoven, door degenen die voor de opdrachtgever werkzaam zijn, of door de opdrachtgever ingeschakelde derden, van hulpmiddelen, bedrijfsmiddelen, energiebronnen e.d. of het ontbreken of uitvallen daarvan, die de opdrachtgever zelf ter beschikking stelt. 
12.7 Aansprakelijkheid van Donkers Veldhoven voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
12.8 De aansprakelijkheid van Donkers Veldhoven is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Donkers Veldhoven uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid van Donkers Veldhoven uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. 
12.9 Opdrachtgever geeft zelf ruim van tevoren aan waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden doormiddel van uitzet lijnen aan- tekeningen, op vloer, wand en /of muur in duidelijke tekst en kleuren. 
12.10 Alle geproduceerde lijmverankeringen worden uitgevoerd volgens specificatie van de opdrachtgever c.q. de fabrikant. Voor schades van welke aard dan ook als gevolg van deze lijmverankeringen is Donkers Veldhoven niet aansprakelijk. 

13. VEILIGHEID

13.1 Veiligheidsvoorzieningen, die niet door de opdrachtgever zijn getroffen, worden door Donkers Veldhoven aangebracht, na melding aan de verantwoordelijke uitvoerder of overleg met de opdrachtgever. De hieruit voortvloeiende kosten worden volledig door opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening gebracht. 
13.2 Voor werkzaamheden in besloten ruimtes (zulks ter beoordeling van Donkers Sloopwerken & Betonboringen) worden de daarmee samenhangende extra kosten zoals manuren en speciaal gereedschap door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
13.3 Bij voorkomende specifieke dan wel aanvullende milieu-, gezondheids-, en/of veiligheidseisen, zullen alle daarmede direct of indirect verband houdende kosten om aan deze eisen c.q. gevolgen ervan te voldoen, worden doorberekend door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever

14. INTELLECTUEELEIGENDOM

14.1 Onverminderd het overige in deze algemene leveringsvoorwaarden, bepaalde, behoudt Donkers Veldhoven zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2 Alle door Donkers Veldhoven verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen en tekeningen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst en mogen niet zonder toestemming van Donkers Veldhoven worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 

15. OVERIG

15.1 Het is Donkers Veldhoven toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
15.2 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij een daartoe bevoegde autoriteit een verzoek tot verstrekking indient. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie. 

16. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

16.1 Op de overeenkomsten tussen Donkers Veldhoven en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 
16.2 Alle geschillen, waaronder ook begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop onze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter. 
16.3 Het in art 16 lid 2 bepaalde laat het recht van partijen om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies onverlet. 
16.4 Alle genoemde prijzen kunnen worden aangepast met ingang van het nieuwe kalenderjaar. 

© 2022 Donkers Veldhoven – All rights reserved